నేర దర్యాప్తు విభాగం — ఆన్లైన్ రష్యన్ న్యాయవాదులుసమాచార మార్పిడి విధానాల స్థానంలో ఉన్నాయి