పరిమితి కాలం — రష్యన్ న్యాయవాదులువ్యాపార రాష్ట్రం లో లేదని ఒక పార్టీ సమావేశం అయితే కన్వెన్షన్ ఉంటుంది