రష్యన్ పాస్పోర్ట్ పునరుద్ధరణపంపండి మరియు సేకరించడానికి మీ కొత్త రష్యన్ పాస్పోర్ట్ కోసం మీరు, కానీ దురదృష్టవశాత్తు రష్యన్ ఎంబసీ.

సేకరించడానికి మీ కొత్త రష్యన్ పాస్పోర్ట్ తర్వాత దాని పునరుద్ధరణ.

కానీ అది ముఖ్యమైన అని మీరు తీసుకుని మీ ప్రస్తుత రష్యన్ పాస్పోర్ట్

ఉంటే మీ ప్రస్తుత రష్యన్ పాస్పోర్ట్ గడువు అప్పుడు మీరు ఉండాలి కూడా తీసుకుని మీ రష్యన్ జాతీయ పాస్పోర్ట్. ఒక రష్యన్ ఎంబసీ కేసు-కార్మికుడు చేతి మీరు మీ కొత్త రష్యన్ పాస్పోర్ట్, మార్క్ మీ ప్రస్తుత రష్యన్ పాస్పోర్ట్ గా చెల్లని మరియు తిరిగి మీ ప్రస్తుత రష్యన్ పాస్పోర్ట్