లాయర్: నేరం మూర్తి వసూలు లో రష్యన్ కిల్లింగ్న్యాయవాది కోసం ఒక ఖైదు రష్యన్ వ్యవస్థీకృత నేర మూర్తి హత్య గాలిన

చేశారు

బార్లు వెనుక నుండి చేసేది వాక్యాలు కోసం హత్య, దోపిడీ, మోసం, నగదు బదిలీ