ఎలా మార్పులు రష్యన్ చట్టం ప్రభావం ? — రష్యా ప్రత్యక్ష

పరిచయం కొత్త చట్టం — అటువంటి ఒక కొత్త చట్టం పై విదేశీ మీడియా యాజమాన్యం — ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది లో మార్చడం ఎలా వెస్ట్రన్ పెట్టుబడిదారులు అవగతం ప్రమాదం-బహుమతి వాణిజ్య ఆఫ్స్ లో, రష్యా. భారీ చేతి యొక్క ఉద్యోగిస్వామ్యం బరువు భారీగా రష్యన్ వ్యాపారాలు. కానీ, అధికారులు ఈ యొక్క తెలుసు మరియు తీసుకున్నట్లు దశలను భారం తగ్గించడానికి. వ్యాపార వాతావరణాన్ని మరింత విశ్వసనీయ, మరియు తద్వారా ప్రసంగిస్తున్న ఒక ప్రతికూల అవగాహన యొక్క రష్యన్ వ్యాపారం లో జరిగిన వెస్ట్ మొత్తం, చట్టం ఉంది చాలా ముఖ్యమైన పరిగణన కోసం వ్యాపారాలు ప్రతి దశలో — నుండి అవగాహన కు వ్యాఖ్యానం అమలు. ఈ కూడా సూచిస్తుంది చట్టాలు రష్యా, వంటి మెజారిటీ దేశాలు, ఒక దేశం కోరుకుంటున్నారు ఆకర్షించేది కోసం పెట్టుబడిదారులు, మరియు ఇటీవల శాసన మార్పులు స్థానంలో ఉన్నాయి — లేదా