న్యాయవాదులు — ఆన్లైన్ రష్యన్ న్యాయవాదులు

అనువాదాలు సందర్భంలో న్యాయవాదులు తెలుగు-రష్యన్ నుండి ఆన్లైన్ రష్యన్ న్యాయవాదులు: న స్వాతంత్ర్యం న్యాయమూర్తులు మరియు న్యాయవాదులు, మహిళలు న్యాయవాదులు, న్యాయవాదులు, పాత్ర న్యాయవాదులు, అనేక న్యాయవాదులు అతను గురించి ఆందోళన మధ్య సంబంధం రాజ్యాంగ కోర్టు మరియు అధ్యక్షుడు మరియు ఆమోదించిన ప్రశ్నలు ఇప్పటికే పెంచింది గురించి అవసరం నమోదు