రష్యన్ న్యాయవాది వెనుక ట్రంప్ సమావేశం కాల్స్ లోకి కోర్టు

రష్యన్ న్యాయవాది ఎవరు ఒకసారి వెళ్లిన ట్రంప్ టవర్ పేర్కొంటూ ఆమె మీద దుమ్ము హిల్లరీ క్లింటన్ చేసిన మరొక ప్రదర్శన మాన్హాటన్ లో గురువారం ఈ సమయంలో లో మాన్హాటన్ కోర్టు. ఆశలు అప్ గురించి క్లింటన్ ధూళి మరియు అప్పుడు గురించి రష్యన్ అని లోకి ఫెడరల్ కోర్టు వంటి న్యాయవాదులు కోరింది. సారం ఒక పరిష్కారం క్రెమ్లిన్-ముడిపడి ఉంది. రష్యన్ సంస్థ హోల్డింగ్స్, లో భాగంగా, నేరాలుగా $ తర్వాత మే ఉపయోగించి మాన్హాటన్ రియల్ ఎస్టేట్ అనారోగ్యంతో సంపాదించిన లాభాలు నుండి ఒక $ మిలియన్ స్కామ్ లో, రష్యా. న్యాయవాదులు ఆలోచిస్తున్నాయి కేసు