రష్యన్ విప్లవం — రష్యన్ చట్టం సంప్రదింపులు

ప్రారంభించారు ఎందుకంటే కార్మికులు డిమాండ్ చేశారు సంస్థలు యొక్క విప్లవకారులు తప్పక ఉంటాయి మొదటి, అన్నిటికంటే, మరియు ప్రధానంగా ప్రజలు తయారు చేసిన, విప్లవాత్మక సూచించే వారి వృత్తి. అటువంటి ఒక సంస్థ ఉండాలి లేదు, చాలా విస్తృతమైన మరియు రహస్య. ‘